Mundo deportivo (bizkaia): “Ni san Gorka”

Portada de Mundo Deportivo Bizkaia (España)